BYTES   DESIGNATION   -  8 Bits = 1 Byte
Tom  Whitney    256-6234      E-Mail
Name Symbol International
Standard
to X Power
Binary
Usage
to X Power
International
Electro-
technical
Symbol Value
to X
Power
Kilobyte KB 10 > 3 2 > 10 Kibibyte KiB 2 > 10
Megabyte MB 10 > 6 2 > 20 Mebibyte MiB 2 > 20
Gigabyte GB 10 > 9 2 > 30 Gibibyte GiB 2 > 30
Terabyte TB 10 > 12 2 > 40 Tebibyte TiB 2 > 40
Petabyte PB 10 > 15 2 > 50 Pebibyte PiB 2 > 50
Exabyte EB 10 > 18 2 > 60 Exbibyte EiB 2 > 60
Zettabyte ZB 10 > 21 2 > 70 Zebibyte ZiB 2 > 70
Yottabyte YB 10 > 24 2 > 80 Yobibyte YiB 2 > 80